Tijdens de algemene ledenvergadering van de RKO op 13 januari jl. hebben we uitgebreid met de aanwezige leden de voorstellen van het bestuur besproken voor wijziging van de klassenvoorschriften. Daarbij heeft het bestuur geconstateerd dat 4 van de 5 voorstellen steun kregen van de meerderheid van de aanwezigen.
De uitzondering betreft het voorstel om sponsoruitingen toe te staan op romp, giek en zeilen volgens het World Sailing artikel 20. De discussie hierover spitste zich toe op een tweetal bezwaren. Het eerste betrof het esthetische aspect, dat het niet ‘mooi’ is om de boot en zeilen vol te plakken met reclame. Het tweede argument dat werd aangevoerd was dat het de gelijkheid in de klasse zou kunnen beïnvloeden als sommige teams middels sponsoring over beter en recenter materiaal zouden kunnen beschikken dan teams die geen sponsor hebben. Bij peiling na de discussie bleek een meerderheid van de aanwezigen tegen het eventueel toestaan van het volledige sponsoruitingen reglement.

Het bestuur luistert naar dit signaal van de leden en heeft besloten om het voorstel voor de volledige reclamemogelijkheid niet te agenderen op de vergadering van eigenaren, die binnenkort georganiseerd gaat worden door het Watersportverbond.